گزارش تصویری طراحی و محوطه سازی مثلثی ورودی بلوار شهید صدوقی (ره)

گزارش تصویری طراحی و محوطه سازی مثلثی ورودی بلوار شهید صدوقی (ره)