گزارش تصویری رونمایی از پوستر اولین جشنواره گردشگری معلولین با حضور استاندار و شهردار شهر جهانی یزد در سالن حمیدیا استانداری یزد

گزارش تصویری رونمایی از پوستر اولین جشنواره گردشگری معلولین با حضور استاندار و شهردار شهر جهانی یزد در سالن حمیدیا استانداری یزد


گزارش تصویری رونمایی از پوستر اولین جشنواره گردشگری معلولین با حضور استاندار و شهردار شهر جهانی یزد در سالن حمیدیا استانداری یزد

.