گزارش تصویری حضور پیروز حناچی شهردار تهران و رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی در دانشگاه یزد

گزارش تصویری حضور پیروز حناچی شهردار تهران و رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی در دانشگاه یزد

.

آدرس کوتاه :