گزارش تصویری حضور شهردار یزد در اولین شب شعر بین المللی "حسن یوسف" در میدان امیرچقماق

گزارش تصویری حضور شهردار یزد در اولین شب شعر بین المللی "حسن یوسف" در میدان امیرچقماق


گزارش تصویری حضور شهردار یزد در اولین شب شعر بین المللی "حسن یوسف" در میدان امیرچقماق

.