گزارش تصویری حضور شهردار شهر حهانی یزد در بازارچه خیریه چشمان منتظر در گذر فرهنگ و هنر

گزارش تصویری حضور شهردار شهر حهانی یزد در بازارچه خیریه چشمان منتظر در گذر فرهنگ و هنر

.

آدرس کوتاه :