گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در مرکز سامد و پاسخ مستقیم به تلفن شهروندان برای دریافت انتقادات و پیشنهادات

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در مرکز سامد و پاسخ مستقیم به تلفن شهروندان برای دریافت انتقادات و پیشنهادات

.

آدرس کوتاه :