گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از شهرک مشاغل فنی

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از شهرک مشاغل فنی

.