گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از ایستگاه شماره 4 آتش نشانی و خدمات ایمنی واقع در شهرک صنعتی در شب یلدا

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از ایستگاه شماره 4 آتش نشانی و خدمات ایمنی واقع در شهرک صنعتی در شب یلدا


گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از ایستگاه شماره 4 آتش نشانی و خدمات ایمنی واقع در شهرک صنعتی در شب یلدا

.