گزارش تصویری اجرای گالری شهری با موضوع معرفی آثار مرحم "ایران درودی"

گزارش تصویری اجرای گالری شهری با موضوع معرفی آثار مرحم "ایران درودی"