گزارش تصويري بهره برداري از ميدان و زيرگذر مهديه يزد در 12 دي ماه 1389 (4)

گزارش تصويري بهره برداري از ميدان و زيرگذر مهديه يزد در 12 دي ماه 1389 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :