گزارش تصويري بهره برداري از ميدان و زيرگذر مهديه يزد در 12 دي ماه 1389 (3)

گزارش تصويري بهره برداري از ميدان و زيرگذر مهديه يزد در 12 دي ماه 1389 (3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :