گزارش تصويري بازديد مسؤولين از محلات شيخداد، مريم آباد و حسن آباد

گزارش تصويري بازديد مسؤولين از محلات شيخداد، مريم آباد و حسن آباد
بازديد مسؤولين از محله شيخداد
 
30/10/88

بازديد مسؤولين از محله مريم آباد
 
30/10/88

بازديد مسؤولين از محله حسن آباد
 
30/10/88

آدرس کوتاه :