گزارش تصويري بازديد از منطقه يك شهرداري

گزارش تصويري بازديد از منطقه يك شهرداري

بازديد شهردار از منطقه يك شهرداري 

27/10/88
آدرس کوتاه :