کلیپ ـ آغاز طرح شناسایی باغات شهر یزد در جهت صیانت از این سرمایه‌های طبیعی

کلیپ ـ آغاز طرح شناسایی باغات شهر یزد در جهت صیانت از این سرمایه‌های طبیعیرئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از آغاز طرح شناسایی باغات شهر یزد در جهت صیانت از این سرمایه‌های طبیعی خبر داد.