کلیپ ـ احداث تقاطع غیرهمسطح زکریای رازی؛ گامی بلند در جهت تکمیل رینگ میانی شهر

کلیپ ـ احداث تقاطع غیرهمسطح زکریای رازی؛ گامی بلند در جهت تکمیل رینگ میانی شهراحداث تقاطع غیرهمسطح زکریای رازی؛ گامی بلند در جهت تکمیل رینگ میانی شهر