کلیپ - بهره‌برداری از نخستین پروژه مناسب‌سازی کشور در یزد به‌عنوان اولین پایلوت شهری دسترس‌پذیر

کلیپ - بهره‌برداری از نخستین پروژه مناسب‌سازی کشور در یزد به‌عنوان اولین پایلوت شهری دسترس‌پذیربهره‌برداری از نخستین پروژه مناسب‌سازی کشور در یزد به‌عنوان اولین پایلوت شهری دسترس‌پذیر