کفسازی ایستگاههای اتوبوس


       
   
     
 

«آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای»

مناقصه گذار: شهرداري يزد

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان000/000/100    ریال مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .
  2. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10% مبلغ قراداد مي باشد.
  3. پیش پرداخت : شهرداری می تواند  25 درصد مبلغ كل قرارداد را  به عنوان پيش پرداخت در ازاي دريافت ضمانت نامه بانكي به پیمانکار پرداخت نموده و در هر پرداختي اين مبلغ مستهلك مي شود.
  4. نحوه تامین اعتبارپروژه : پروژه از محل بودجه سال 94 شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.
  5. مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 21/3/94  می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  مورخ 7/4/94 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت10 صبح روز دوشنبه  مورخ 8/4/94 در دفتر معاونت اداري و مالي شهرداری یزد مفتوح مي شود.
  6. محل انجام كار: شهر يزد                                 
  7. محل دريافت اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ شهرداري مركزـ امور قراردادها
  8. قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 000/300   ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت 

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.