کرونا را شکست می‌دهیم

کرونا را شکست می‌دهیمبا رعایت جدی نکات بهداشتی از خود و دیگران مواظبت کنیم