پیشنهادات و انتقادات

همكاران و همراهان هميشگي ، سلام

 

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد به خود مي بالد كه در مجموعه اي متفاوت تر ازساير دستگاهها به فعاليت ادامه مي دهد و در خدمت عزيزاني مي باشد كه وظايف عديده اي را بر عهده دارند و اهميت خدمات آنها بر هيچ كس پوشيده نيست به طوريكه هر شهروند از لحظه تولد تا عروج به سوي معبود ، شاهد تلاش ها و زحمتهاي مجموعه شهرداري است.

براين اساس با توجه به ارزش و كرامت انسانها ، خدمت براي آنها نيز منزلت مي يابد و از مهمتر افرادي كه توفيق يافته اند و سعادت خدمتگزاري را پيدا كرده اند هم به چنان بهايي ميرسند كه شايد نتوان
ذره اي از زحمات آنها را جبران نمود.

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري با درك ارزش و اهميت همكاران ارجمند خود در مجموعه شهرداري در راستاي خدمات هر چه بهتر و بيشتر براي اين عزيزان ، دست ياري به سوي همه آنها دراز مي كند تا با همراهي و استفاده ازنظرات ،انتقادات و پيشنهادات بتواند قدمي هر چند كوتاه در مسير پيشرفت و توسعه سازماني و شهر باستاني درالعباده بردارد .

به همين منظور همراهي شما را ارج مي نهيم و با آغوش باز از انتقادات و پيشنهادات شما همكاران استقبال مي كنيم .

همياري شما راهگشاي مشكلات سازماني و شهري است.

در ضمن مطالب و نظرات شما همراهان كاملا محرمانه تلقي شده و فقط در مسير توسعه شهر و شهرداري بهره برداري مي شود .