پیام تبریک کلاوس لوگر شهردار لینتس اتریش

پیام تبریک کلاوس لوگر شهردار لینتس اتریشپیام تبریک کلاوس لوگر شهردار لینتس اتریش؛ خواهرخوانده جدید شهر یزد به مناسبت سال جدید