پياده روسازي خيابان مسكن وشهرسازي وبلوارشهيد بهشتي

پياده روسازي خيابان مسكن وشهرسازي وبلوارشهيد بهشتي

به گزارش روابط عمومي منطقه دو-  با اختصاص اعتباري به مبلغ سه میلیارد و 200 میلیون ریال عمليات عمراني پياده روسازي خيابان مسكن وشهرسازي وبلوار شهيد بهشتي آغازشد.

 مدير منطقه دو شهرداری یزد  اظهار داشت: به منظورهمسطح سازي پياده روها وتسهيل در رفت وآمد عابرين پياده، علي الخصوص معلولان، عمليات پياده روسازي خيابان مسكن وشهرسازي وبلوار شهيد بهشتي به مساحت 5800 مترمربع وبا هزينه اي بالغ بر سه میلیاردو 200 میلیون ریال آغاز و در حال انجام مي باشد. عمليات عمراني فوق شامل: تخريب و جمع آوري موزائيك وآسفالت قديمي، اجراي شفته آهك، نصب سنگ جدول، مفروش نمودن آن با كفپوش بتني وموزائيك و يك رديف موزائيك مخصوص، جهت عبور نابينايان مي باشد كه به زودي به پايان می رسد.

 

آدرس کوتاه :