پاکسازی و رفع انسداد خیابان شهیدان باروتکوب زاده

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :