واگذاري كليه خدمات بيمه اي شهرداري يزد

واگذاري كليه خدمات بيمه اي شهرداري يزد
                        « آگهي مناقصه عمومي »
مناقصه گزار : شهرداري يزد
موضوع مناقصه : واگذاري كليه خدمات بيمه اي شهرداري يزد
1)      مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ ضمانت شركت در مناقصه بصورت مقطوع به  میزان 375.000.000 ریال مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 1002153483 بانك شهر شعبه شهيد مطهري و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد . در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
2)      مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10% مبلغ كل قرارداد مي باشد.
3)     نحوه تامین اعتبارپروژه : پروژه از محل بودجه سال93 و 94 شهرداری یزد تامین اعتبار می گردد.
مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ درج آگهي نوبت اول به مدت 17 روز می باشد. حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 26/12/92 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 27/12/92 در دفتر معاونت اداري و مالي شهرداری یزد مفتوح مي گردد.
محل انجام كار : شهر يزد
محل دريافت اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ شهرداري مركزـ امور قراردادها
قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 000/400 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شهرداري يزد به شماره 2091521000 نزد بانك تجارت .
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.
درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 
« روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد »
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.