همایش یاوران نمازکه با مشارکت سازمانهای تاکسیرانی ، فرهنگی و ورزشی شهرداری یزد و ستاداقامه نماز


آدرس کوتاه :