هُـرم داغ اصـلاح هـندسی در جـهت ایـمنی مـحورهای تـرافیکی حادثه ساز

هُـرم داغ اصـلاح هـندسی در جـهت ایـمنی مـحورهای تـرافیکی حادثه ساز

مدیر منطقه دو شهرداری یزد عنوان کرد: نظم بخشی به ترافیک و مدیریت آن، سهولت در دسترسی، افزایش ایمنی وسایل نقلیه و عابران پیاده از اهداف اصلاح هندسی می باشد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد – سید ابوالفضل کشفی گفت: به منظور ارتقای ایمن سازی معابر و کاهش ترافیک و سهولت تردد وسایل نقلیه و شهروندان، واحد فنی عمرانی منطقه اقدام به اجرای طرح اصلاح هندسی در خیابان بنافتی زاده نموده است.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد افزود: انجام عملیات اصلاح هندسی به منظور ساماندهی وضعیت عبور و مرور وسایل نقلیه و ارتقاء ایمنی تردد عابران پیاده و تامین رضایت شهروندان صورت می گیرد.

کشفی خاطر نشان کرد: با اصلاح هندسی در معابر شهری، مشکلات ترافیکی رفع و موجبات تردد روان خودروها و تامین ایمنی شهروندان فراهم شود.

وی افزود: اجرای اصلاحات هندسی در نقاط حادثه‌خیز و پرخطر از جمله راهکارهای ارائه شده جهت تحقق اهداف مدیریت ترافیک به ‌شمار می‌رود.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد تصریح کرد: گشودن گره های ترافیکی با انجام اصلاحات هندسی، توجه به نظم و انضباط، احترام به قانون و رعایت حقوق سایر شهروندان، می تواند بیشترین تأثیر و مؤثرترین نقش را در مدیریت ترافیک داشته باشد.

اصلاح هندسی تقاطع حادثه خیز و خطر ساز در سطح منطقه دو شهرداری یزد با هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد ریال تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید که از جمله موارد مهم آن می توان به اصلاح هندسی انتهای خیابان بنافتی زاده، تقاطع سلمان و چمران اشاره نمود.

آدرس کوتاه :