نگاه كردن به موبايل در حين رانندگی، احتمال تصادف را تا 20 برابر افزايش می‌دهد

نگاه كردن به موبايل در حين رانندگی، احتمال تصادف را تا 20 برابر افزايش می‌دهدنگاه كردن به موبايل در حين رانندگی، احتمال تصادف را تا 20 برابر افزايش می‌دهد