نصب تبليغات ونوشتن برروي ديوارهاي شهر ممنوع

نصب تبليغات ونوشتن برروي ديوارهاي شهر ممنوع

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزد عباس پيله ور مديرعامل سازمان تفريحي،رفاهي وفرهنگي شهرداري يزد تصريح كرد:مي توان باايجاد واحداث استندهاي خياباني ،پايه استندهاي پلاكاردي ومكانهاي زيبا براي نصب پوستر ،نصب بنرهاي اطلاع رساني وآموزش عمومي از طريق نشريات ورسانه ها درزمينه عدم نصب تبليغاتي كه سيماي شهر رامختوش مي كند ونيز انتشار بولتن وبروشور راهنماي شهروندان بسترسازي وفرهنگسازي نمود.

وي افزود :اداره اجرائيات ،كنترل وانتظامات شهرداري مي تواند باتدوين آيين نامه ومقررات وصدور اخطار به خاطيان واجراي احكام صادره ازسوي مراجع ذي صلاح درجهت حذف تبليغات غيرقانوني بامتخلفان برخوردقانوني اعمال نمايد.

پيله ور خاطرنشان ساخت:براساس ماده 92 قانون شهرداريهانوشتن هرنوع مطلبي برروي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشدممنوع است مگر درمحل هائي كه شهرداري براي نصب والصاق اعلانات معين مي كند.

مديرعامل سازمان تفريحي ،رفاهي وفرهنگي شهرداري يزدهدف از ايجاد اين سازمان نوپارابالا بردن بهره برداي تاسيسات عمومي شهر وايجاد زمينه هاي استفاده مطلوب وبهينه از تأسيسات مذكور نظير ، ميادين، باغهاي عمومي وكودكان ،پاركينگ ها،مستحدثات ونظاير آن به منظور افزايش رفاه عمومي دانست وگفت:ازجمله وظايف اين سازمان ايجاد چشم انداز مطلوب از طريق زيباسازي، ايجاد نظم وهماهنگي درنحوه واجراي تبليغات وتابلوهاي شهر ،تدوين آيين نامه نامگذاري معابر ،ميادين ، خيابانهاوكوچه هادرحوزه شهري وهمين طور تغييرنام آنها درراستاي توصيه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي وديگر مقررات مربوط مي باشد.همچنين اين سازمان پس از اخذ مصوبه ،نقشه راهنماي كامل وبهنگام شهركه درآن فواصل به كيلومتر وجاي اماكن بادرج نشانه ها به همراه كليدراهنماي استفاده ازنقشه مشخص شده باشد راتهيه مي كندوپس ازتكثيردراختيار شهروندان ومسافران قرار مي دهد.

وي پلاك كوبي اماكن ،منازل ،معابر ودرختان واقع درسطح شهر ،اهتمام درتوسعه آموزش براي افزايش درك عمومي از ضوابط ومقررات شهرنشيني وفرهنگ مربوطه ازجمله مقررات شهرداري وسازمانهاي خدماتي وامورترافيكي ونيز نحوه بهره برداري از وسايل وتجهيزات شهري به منظور ايجاد زمينه مشاركت عمومي ،ايجاد مراكز ومحلهايي به منظور پركردن مطلوب اوقات فراغت گروههاي سني مختلف درپاركها ،ميادين واماكن عمومي متعلق به شهرداري واستفاده بهينه ازآنها رااز ديگر وظايف سازمان تفريحي،رفاهي وفرهنگي شهرداري عنوان كرد.

گفتني است درصورتي كه هريك ازموارد فوق الذكر نياز به اخذ مجوز ازمراجع قانوني ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي باشد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.