نشست هم اندیشی مدیران مجتمع های مسکونی با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

نشست هم اندیشی مدیران مجتمع های مسکونی با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

اولین نشست هم اندیشی وهمفکری مدیران  مجتمع های مسکونی وآپارتمانی واقع درمنطقه سه شهرداری یزد و مدیرعامل  سازمان مدیریت پسماند، در روز چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت  درمورد نحوه همکاری ومشارکت بهینه، درخصوص اجرائی شدن هرچه بهتر طرح تفکیک ازمبدأ درسالن جلسات شهرداری مرکز برگزار شد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد نقش بسیارمهم مدیران مجتمع، درمدیریت پسماند دراین مراکز را یاد آورشدونسبت به تشریح برخی ازموارد موجود درقانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383پرداخت.

 در این جلسه مقرر شد شهرداری نسبت به آموزش واطلاع رسانی بین شهروندان اقدامات موثری به عمل آورد و راهکارهای تشویقی لازم برای هرچه بهتر شدن مشارکت  رادراین رابطه انجام دهد.

 هماهنگی  روزهای جمع آوری، میزان تولید پسماند خشک وساعات جمع آوری،  از جمله مواردی بود که  دراین جلسه درباره آنها نظر خواهی انجام شد.

 

آدرس کوتاه :