نتظامات ونگهبانی پارک های سطح شهر ی

 

« آگهي مناقصه عمومي »
 
مناقصه گزار : شهرداري يزد
موضوع مناقصه : انتظامات ونگهبانی پارک های سطح شهر یزد
1)  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ ضمانت شركت در مناقصه ) معادل 5% مبلغ برآورد اولیه طبق لیست اسناد مناقصه ( مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .
2)  مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10% مبلغ کل قراداد مي باشد.
3)پیش پرداخت : 25 درصد مبلغ كل قرارداد به عنوان پيش پرداخت در ازاي دريافت ضمانت نامه بانكي به فروشنده پرداخت شده و در هر پرداختي اين مبلغ مستهلك مي گردد.
4)   نحوه تامین اعتبارپروژه : پروژه از محل بودجه سال93 شهرداری یزد تامین اعتبار می گردد.
مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ درج آگهي نوبت اول در روزنامه سراسری  به مدت 10 روز    می باشد.
 حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري تا ساعت 14 روز شنبه  مورخ 03/03/1393 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 04/03/1393 در دفتر معاونت اداري و مالي شهرداری یزد مفتوح مي گردد.
محل انجام كار : پارک های سطح شهر یزد                
     محل دريافت اسناد: يزد ـ بلوار دانشجو ـ پارک شادی ـ سازمان پار کها وفضای سبز
قيمت و زمان فروش اسناد:  مبلغ فروش اسناد000/300ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت 
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش، فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش و یا کمتراز میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن  و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً ارائه ترازنامه مالی حساب شرکت در یک سال گذشته (به تأیید بانک رسیده باشد) الزامی است.
تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.
درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداد وجه مذکور  هیچ گونه مسئولیتی ندارد. چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.