منطقه 2

منطقه 2
                                                                                                                             
محمدعلی رحمت آبادی
 کارشناس راه و ساختمان
                                                                         
وظايف:
 - انجام امور مربوط به خدمات شهري واهتمام درتامين نيازمنديهاي اهالي از طريق پاكسازي محيط.
-  جلوگيري ازهرگونه فعاليتهايي كه مغاير بامقررات شهرداري است.
-  انجام اقدامات عمراني درمعابر واحداث اماكن عمومي مورد نياز منطقه ازقبيل رختشويخانه،توالت هاي عمومي، زباله ريزهاي بهداشتي و پاركهاي محلي تا پنج هزار متر مربع ونظاير آن درحد اختيارات مصوب تفويض شده.
-  لكه گيري آسفالت معابر محدوده منطقه وتعمير ومرمت پلها، جداول، رفوژها وپياده سازي وديواركشي زمينهاي باير وهمچنين تعمير ساختمانها واماكن عام المنفعه واقع درمحدوده منطقه.
- كوشش درجلب همكاري مردم وشوراهاي محلي وسازمانهاي خدماتي دولتي وخصوصي
-  اقدام به صدور پروانه ساختماني وتعميراتي وپايان كار باتوجه به مقررات شهرسازي ودستورالعملهاي صادره.
-  نظارت برعمليات ساختماتني درمحدوده منطقه باتوجه به مقررات مصوب ودستورالعملهاي شهرسازي.
آدرس کوتاه :