منطقه 1

منطقه 1

سيد ابوالفضل كشفي                                                                             

كارشناس زمين شناسي
 
وظايف:
 - انجام امور مربوط به خدمات شهري واهتمام درتامين نيازمنديهاي اهالي از طريق پاكسازي محيط.
- جلوگيري ازهرگونه فعاليتهايي كه مغاير بامقررات شهرداري است.
- انجام اقدامات عمراني درمعابر واحداث اماكن عمومي مورد نياز منطقه ازقبيل رختشويخانه،توالت هاي عمومي، زباله ريزهاي بهداشتي و پاركهاي محلي تا پنجهزار متر مربع ونظاير آن درحد اختيارات مصوب تفويض شده.
- لكه گيري آسفالت معابر محدوده منطقه وتعمير ومرمت پلها، جداول، رفوژها وپياده سازي وديواركشي زمينهاي باير وهمچنين تعمير ساختمانها واماكن عام المنفعه واقع درمحدوده منطقه.
-  كوشش درجلب همكاري مردم وشوراهاي محلي وسازمانهاي خدماتي دولتي وخصوصي
-  اقدام به صدور پروانه ساختماني وتعميراتي وپايان كار باتوجه به مقررات شهرسازي ودستورالعملهاي صادره.
-  نظارت برعمليات ساختماتني درمحدوده منطقه باتوجه به مقررات مصوب ودستورالعملهاي شهرسازي.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.