مناقصه عمومی تهیه طرح جامع رنگ ومصالح شهر یزد با ارزیابی فنی

مناقصه عمومی تهیه طرح جامع رنگ ومصالح شهر یزد با ارزیابی فنی
                        « آگهي مناقصه عمومي »
مناقصه گزار : شهرداري يزد
موضوع مناقصه : مناقصه عمومی تهیه طرح جامع رنگ ومصالح شهر یزد  با ارزیابی فنی (تهیه شرح خدمات تفصیلی)
1- بر اساس آیین نامه خرید خدمات مشاور به شماره 193542/ت42986ک مورخ1/10/1388 انتخاب مشاورصورت می گیرد.
2- دراین روش ارزیابی مالی پیشنهادها براساس روشQCBS(روش انتخاب براساس کیفیت وقیمت ترازشده )انجام می شود.
3- در این روش مشاوری که کمترین قیمت تراز شده راپیشنهاد کرده باشد، به عنوان مشاور منتخب برگزیده می شود.
4- بر اساس بخشنامه راهنمای نحوه تهیه شرح خدمات تفضیلی خدمات ومبانی حق الزحمه معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری مورخ 15/8/1389 به شماره62363/100 65 امتیاز از امتیازاصلی  روش شناسی/ متدولوژی(ضریب وزنی35 درصد) به معیار فرعی شرح تفضیلی خدمات اختصاص داده می شود که می بایست کلیه مشاورین شرح خدمات پیشنهادی خود را با موضوع تهیه طرح جامع رنگ ومصالح شهر یزد تاساعت 14 روزسه شنبه مورخ 27/12/92 به امور قراردادهای شهرداری یزد تحویل نمایند، تا پس از تشکیل جلسه ارزیابی فنی (تصویب شرح خدمات)، شرح خدمات مصوب به همراه کاربرگ های پیشنهاد قیمت وسایر معیارهای فنی به دعوت شدگان ارسال گردد.
    5 - نحوه تامین اعتبارپروژه : پروژه از محل بودجه سال93 شهرداری یزد تامین اعتبار می گردد.
محل انجام كار : شهر يزد 
محل دريافت اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ شهرداري مركزـ امور قراردادها
قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 000/250  ريال به صورت واريز نقدي به حساب                                 شماره 2091521000 نزد بانك تجارت ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت  yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند، درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
« روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد »
آدرس کوتاه :