منازل شهر يزد بيمه آتش سوزي شدند

منازل شهر يزد بيمه آتش سوزي شدند

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزدباصرف هزينه بالغ بر620 ميليون ريال 80 هزار واحدمسكوني درسطح شهريزد بيمه آتش سوزي شدند.

گفتني است قرارداد اين بيمه بين شهرداري يزدوشركت بيمه كارآفرين در30 ماده و9تبصره براي مدت يكسال منعقد شده وازاول خرداد ماه 86 تااول خرداد 87 قابل اجرا مي باشد.

اين نوع بيمه كه براي دومين سال پياپي كارسازي شده است به ازاي هرواحد مسكوني 30 ميليون ريال خسارت شامل 15 ميليون ريال جهت ساختمان و15 ميليون ديگر جهت اثاثيه پرداخت مي كند.

بيمه مذكور اثاثيه ،ساختمان وتأسيسات كليه واحدهاي مسكوني شهريزد درمناطق برخورداري از خدمات شهري راشامل         مي شود.

كارسازي اين بيمه از سوي شهرداري يزد درراستاي منويات مقام معظم رهبري مبني بر مشاركت وخدمت رساني ،بسط وتوسعه عدالت اجتماعي، رعايت بهداشت رواني شهروندان ،اشاعه فرهنگ تعاون وحمايت از اقشار آسيب پذير جامعه به عنوان پشتوانه اصلي نظام جمهوري اسلامي واجراي سياست شهروند مداري به انجام رسيده است.

آدرس کوتاه :