معاون معماری و شهرسازی

          

                                                                    

 

مجتبی فرهمند

کارشناس ارشد معماری و شهرسازی

 
 
 
شرح وظائف:
 •  
 • معاونت شهرسازی و معماری
 • - بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر
 • - نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهاي شهري
 • - رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت وسازهاي شهري
 • - بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصلاح طرحهاي اجرائي و تفصيلي
 • - نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين مربوطه
 • - تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر
 • - برنامه ريزي ونظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي
 • - برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر و نوسازی بافت های فرسوده با اولويت معماري سنتي و بومی
 •  
 • مدیریت شهرسازی و طرح های توسعه شهری
 • - مطالعه و تدوین استراتژیها و برنامه ها و آمایش شهری به منظور توسعه و عمران شهر یزد
 • - تهيه طرحهاي طرحهای راهبردی-توسعه ای و کالبدی شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر
 • - برنامه ريزي، طراحی و نظارت بر  اجرای پروژه های زيباسازي شهر و نوسازی بافت های فرسوده و تاریخی با اولويت معماري سنتي و بومی
 • - تهیه نقشه های اجرایی نمادها، المان ها و احجام شهری
 • - برنامه ريزي به منظور اجراي نقشه هاي تفصيلي تهيه شده در روي زمين
 • - تامین و بروز رسانی اطلاعات مکانی و توصیفی شهر یزد جهت بهره بردای در برنامه ریزی های حوزه مدیریت
 • - طراحی و مهندسی شبکه ترافیکی و معابر شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی
 • -  مطالعه و تبیین طرح های فرادستی جامع حمل و نقل ترافیک
 • - طراحی و اصلاح هندسی معابر شهر
 • -  مطالعه و نیازسنجی جهت نصب پل عابر پیاده
 • -  تهیه پلان های ایمنی
 • - نیازسنجی، جانمایی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح معابر شهری
 • -  جانمایی احداث جایگاه های CNG، توقفگاه تاکسی و اتوبوس درون شهری
 • - جانمایی احداث پایانه مسافر بری و پارک سوارها
 • - نیاز سنجی، اولویت بندی و تهیه نقشه های طرح های عمرانی شهر
 • - نظارت و کنترل بر روند تهیه طرح های راهبردی، طراحی شهری، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق
 • - تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر
 •  
 • مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها
 • - تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت و سازهاي شهري و نظارت بر رعایت آن در مناطق
 • - مدیریت تامین و بروز رسانی سامانه شهرسازی با همکاری سازمان فناری اطلاعات و ارتباطات
 • - رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت وسازهاي شهري
 • - نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين مربوطه
 • - برنامه ريزي ونظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي
 • - اقدام به صدور اجازه تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب
 • - ایجاد هماهنگی در واحدهای شهرسازی مناطق با توجه به ضوابط و دستورالعمل های موجود
 • - نظارت در ثبت و نگهداری و طبقه بندی برنامه های ارجاعی به کمیسیون ماده صد
 • - صدور مجوز و نظارت بر عملکرد دفاتر کارگزاری در خصوص خدمات صدور پروانه و پایان کار
 • - نظارت بر صدور اجازه تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب
 • - انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد
 • - برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد
 • - ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیونهای ماده صد به افراد ذیربط