معاون مالی و اقتصادی

سیدعلی مشتاقیون

 

كارشناس برق و الکترونیک

 
شرح وظايف:
 •  
 • معاونت مالی و اقتصادی
 • - سیاستگذاری، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر به منظور توسعه درآمد، منابع مالی و بهربرداری اقتصادی از املاک شهرداری
 • - نظارت بر حسن اجرای مقررات مالی شهرداری
 • - نظارت بر وصول درآمد
 • - نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها
 •  
 • مدیریت امور مالی
 • - نظارت برتامین امکانات و  حفظ و اداره کردن دارایـی های منقـول و غیـر منقـول متعلق به شهـرداری نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات
 • - شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحد ها
 • - احصاء و بروز رسانی حسابداری قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات شهرداری جهت ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری های مدیریتی
 • - نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها
 • - تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور
 • - تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها
 • - اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
 • - بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
 • - نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری
 • - اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی
 • - تامین کالا و ملزومات مورد نیاز واحدهای تابعه شهرداری
 • - اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها
 •  
 • مدیریت تشخیص و وصول درآمد
 • - برنامه ریزی و اقدام لازم به منظـور وصـول - تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهـرداری اعم از تعرفه وصولی مرکـز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور
 • - برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد
 • - صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان
 • - اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
 • - بررسی و اظهار نظر در خصوص درآمدهای درآمدهای نوسازی مناطق که از طرف مدیر منطقه پیشنهاد می گردد
 • - برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
 • - برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
 • - نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها