معاون خدمات شهري

معاون خدمات شهري

 جعفر امین مقدم

کارشناس ارشد مدیریت شهری

وظايف:

-نظارت برامور ايمني شهر از نظر پيشگيري ازبروز خطرات وحوادث وسوانح غيرمترقبه.
-نظارت برگردش امورخدمات موتوري وسائط نقليه شهرداري ازنظر انجام تغييرات وبرنامه ريزي كارواحدهاي تابعه.
-ايجاد مؤسسات عام المنفعه درارتباط با وظايف شهرداري دراجراي ماده 55 قانون شهرداريها از قبيل  رختشويخانه، مستراحهاي عمومي و....
-نظارت برگردش اموركميسيون هاي ذيربط بااموراجرائي شهر ازقبيل كميسيون بند 20 وستاد اجرائي خدمات شهري ازقبيل سد معبر،برفروبي، پيشگيري ازخطرسيل  و...
-نظارت برحسن انجام امورمربوطه به متوفيات شهر وگورستان وغسالخانه.
-نظارت برحسن انجام وظيفه شهرداري درارتباط باارائه خدمات كشتارگاه.
-نظارت وهماهنگي درجهت بهبود انجام مربوط به حمل ونقل وترافيك شهري.
-رسيدگي وتعيين خط مشي واحدهاي تابعه وصدور دستورالعملهاي اداري درمورد بهبود امورمربوط به آنها بارعايت سياست كلي شهرداري.
-شركت دركميسيون هاي مربوط به پيشگيري ازبروز خطرات وحوادث وسوانح غيرمترقبه.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.