معاون حمل ونقل وترافيك

معاون حمل ونقل وترافيك

 
سيدعباس ميرشمسي
کارشناس عمران و کارشناس ارشد جغرافيا وبرنامه ريزي شهري
 
وظايف:
-تلاش براي بهبود امرعبور و مرور درشهر ازطريق مطالعه، برنامه ريزي، طراحي، آموزش، نظارت وهماهنگي درامرحمل ونقل وترافيك شهرجهت جابجائي ايمن، ارزان،سريع و راحت مسافران ، عابران و كالا ميباشد.
تهيه آمار واطلاعات وايجاد بانك اطلاعات حمل ونقل شهر وارتباط بادستگاههاي ذيربط.
تهيه برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت وبلند مدت.
-تدوين نظام برنامه ريزي وتهيه طرحهاي مورد نياز اجرا ونظارت حمل ونقل وترافيك شهر.
-انجام مطالعات مورد نياز حمل ونقل درون شهري وبه هنگام سازي ادواري آنها.
-تدوين سياستها وخط مشي هاي اجراي لازم.
-اعمال نظارت براداره امورپاركينگ هاي حاشيه اي عمومي وخصوصي.
-تهيه طرحها وارائه پيشنهاد براي جابجائي ايمن مسافر وكالا.
-رعايت سياستها، استانداردها، قوانين ومقررات براي حفظ محيط زيست و كاهش مصرف انرژي دركليه طراحي ها و  راه كارهاي اجرائي.
-انجام ساير وظايف مرتبط باواحد حمل ونقل وترافيك وساير امورقانوني كه از طرف مسئولين بالاتر ابلاغ ميگردد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.