معاون برنامه ریزی وتوسعه

 

 

مهدی فعالی

کارشناس کامپیوتر

 

 
شرح وظايف:
 •  
 • معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
 • - سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور توسعه مدیریت، بهره وری و سرمایه انسانی شهرداری یزد
 • - نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها  و مقررات استخدامی
 • - تبیین راهبردها، برنامه توسعه و برنامه و بودجه سالیانه شهرداری
 • - برنامه ریزی به منظور تامین خدمات پشتیبانی شهرداری
 • - برنامه ریزی به منظور جذب، نگهداری، بکارگیری و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری
 •  
 • مدیریت برنامه و بودجه
 • - تدوین برنامه های یکساله و بلند مدت شهرداری با مشارکت واحدهای تخصصی ذیربط
 • - تهیه و تدوین چشم انداز، راهبرد و برنامه توسعه شهرداری
 • - طراحی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در جهت ارتقاء بهره وری مدیریت شهرداری
 • - ارزیابی فنی اقتصادی و اولویت بندی کلیه طرح های عمرانی و پروژه های حوزه های مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته
 • - برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، به روز و کارآمد شهرداری و سازمانهای وابسته
 • - ایجاد نظام طبقه بندی، تحلیل و کنترل اطلاعات و بررسی تطبیقی با برنامه های شهرداری
 • - پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری از طریق ارائه گزارشهای تحلیلی از عملکرد حوزه های مختلف
 • - برآورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداري و پيشنهاد نحوه تخصيص آنها به فعاليت‌هاي مختلف .
 • - بررسي و اعلام نظر نسبت به درآمدها و هزينه‌هاي سازمان‌هاي تابعه شهرداري
 • - تهيه و تنظيم بودجه، متمم بودجه ، اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و ارائه آن به مراجع ذيربط
 • - تبیین و تدوین تعرفه های شهرداری با همکاری مدیریت ها و سازمان های وابسته و پیگیری تصویب  و ابلاغ آن در مراجع ذیربط
 • - نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ آنها جهت اجرا
 • - نظارت بر جذب بهينه اعتبارات در طرحهاي مصوب
 • - طراحی و اجراي مدلهای مدیریت عملکرد جهت تخصيص بهينه اعتبارات بين طرحها، برنامه‌ها و اهداف كلي برنامه‌هاي چشم‌انداز توسعه
 • - نظارت بر حسن اجراي صحيح دستورالعملها و بخشنامه‌هاي مربوط به بودجه در كليه واحدهاي مربوطه
 • - نظارت و کنترل بر پروژه های حوزه ستادی و مناطق شهرداری و سازمان های وابسته
 • - مدیریت نگهداری اسناد فنی، مطالعات و پروژه های شهرداری جهت بهره برداری واحدهای تخصصی شهرداری

 

مدیریت نوسازی و تحول اداری

 • - تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری و رضایت خدمت گیرندگان شهرداری و سازمان های وابسته
 • - برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر به منظور تامین فناوری اطلاعات و امنیت آن و نظام شهرداری الکترونیک حوزه ستادی و مناطق با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • - مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری و سازمانهای وابسته در چارچوب ضوابط
 • - مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار فرایندهای بهینه در حوزه ستادی و مناطق شهرداری
 • - مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار واحدها و کارکنان و استفاده بهینه از فضای اداری در ساختمانهای حوزه ستادی و مناطق شهرداری
 • - بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی
 • - تهیه دستورالعملهای آموزشی و کارآموزی کارکنان شاغل جهت آشنایی بیشتر با وظایف ، قوانین و ضوابط مورد عمل
 • - تهیه و اجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری و سازمان های وابسته
 • - مدیریت تحقیق و توسعه دانش شهرداری یزد
 •  
 • مدیریت سرمایه انسانی
 • - نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها  و مقررات استخدامی ، قانون کار و تامین اجتماعی
 • - برنامه ریزی و اقدام به منظور جذب، نگهداری و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری
 • - نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان
 • - نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی
 • - نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات
 • - برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری
 • - برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی
 • - نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن
 • - تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستورالعملها و آیین نامه ها
 • - تامین و ارایه خدمات پشتیبانی شهرداری
 • - تامین و ارایه خدمات مخابرات و بی سیم شهرداری