معاون اداري ومالي

معاون اداري ومالي

                                                                                                                                                 
 
سید علی مشتاقیون
كارشناس برق و الکترونیک
 
وظايف:
- تعيين وظايف وحدود مسئوليت واختيارات رؤساي واحدهاي تحت سرپرستي.
-صدور دستورات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي واحدهاي تحت سرپرستي.
-نظارت درتهيه وتنظيم بودجه وتفريغ بودجه شهرداري وهمچنين اصلاح بودجه شهرداري
-نظارت بروصول درآمد رسمي وازدياد درآمد وصدوردستورالعملهاي مالي برابر مقررات مالي مصوب.
-نظارت بركليه هزينه ها ومعاملات شهرداري ونگاهداري حساب هزينه ها وهمچنين نظارت براعتبارات مصرف شده واحدها.
-نظارت دراجراي دقيق آئين نامه هاوقانون استخدام كشوري وآئين نامه استخدامي شهرداريها وقانون كار تأمين اجتماعي و...
-نظارت برحفظ واداره كردن دارائي هاي منقول و غير منقول متعلق به شهر واقامه دعوي برعليه اشخاص ودفاع ازدعاوي اشخاص عليه شهرداري باهماهنگي واحدهاي ذيربط شهرداري .
-رسيدگي وصدور دستورات لازم بمنظور تأمين وسائل و ملزومات مورد نياز شهرداري
-تشكيل جلسات درخصوص آشنا نمودن مقامات تحت سرپرستي بامقررات جديد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.