مسدود نمودن دسترسی غیرمجاز در ملک شهرداری واقع در بلوار شهید صدوقی (ره)

مسدود نمودن دسترسی غیرمجاز در ملک شهرداری واقع در بلوار شهید صدوقی (ره)

آدرس کوتاه :