مراسم تکریم و معارفه شهردار شهر میراث جهانی یزد

مراسم تکریم و معارفه شهردار شهر میراث جهانی یزدمراسم تکریم و معارفه شهردار شهر میراث جهانی یزد