مدیر عامل پارکها وفضای سبز

 

محمد صفدرپور

 

کارشناس کشاورزی

 
پست الكترونيكي :    yazd parks@yazd.ir
 
تاريخچه سازمان:
اين سازمان درسال 1370 بادوهدف عمده حفظ وتوسعه وفضاي سبز تشكيل گرديد. درحال حاضر اين سازمان 520 هكتار فضاي سبز رانگهداري مي نمايد.
سازمان مذكور هم اكنون با 10 كارمند، 109 كارگر و276 نيرو از بخش خصوصي فعاليت مي كند.
 
وظايف سازمان
- ايجاد، حفظ ونگهداري كليه پاركها، فضاي سبز، ميادين، ووسايل تفريحي
- تحقيقات علمي وكشاورزي در ارتباط با مسائل فضاي سبز وطرح وبرنامه ريزي در جهت گسترش اين امر
- ارائه خط مشي هاي اساسي وبنيادي در مديريت فضاي سبز
- افزايش سرانه فضاي سبز
- ارائه راهكارهاي هدفمند وسازنده، رفع نقاط ضعف وتقويت نقاط قوت درراستاي بهبود فضاي سبز
- برنامه ريزي براي استفاده بهينه از منابع آبي واجراي طرحهاي آبياري قطره اي وجداسازي آب شبكه از آب خام
- برگزاري دوره هاي آموزشي در جهت ارتقاي سطح علمي وبهره وري بهينه از نيروي كار
- شناسايي، تهيه واجراي طرحهاي درآمدزايي