مدیر عامل میادین میوه وتره بار

ابوالقاسم ابوالحسنی

 

 
 
تاريخچه سازمان
اين سازمان پس از مصوب شدن اساسنامه آن درسال 1382 توسط وزارت كشور از آبان 1383 كارخودرارسماً وباهدف كلي ايجاد تسهيلات لازم درامر تهيه وتوزيع ميوه وتره بار وفرآورده هاي كشاورزي درجهت حمايت توليدكنندگان ورعايت حقوق مصرف كنندگان آغاز كرد.