مدیر عامل مدیریت پسماند

حمیدرضا  رحیمدل
 
كارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 
 
 
تاريخچه سازمان
براساس مجوز وزارت كشور در نيمه بهمن 1381 آغاز بكار نموده است
 در حال حاضر با 2 كارمند، 2 كاگر، 13 نفر نيروي اداري بخش خصوصي و33 نفر نيروي خدماتي بخش خصوصي فعاليت مي نمايد.
 
وظايف سازمان
1-مديريت سيستم هاي، جمع آوري ، حمل وتخليه، دفع ودفن، تبديل وبازيافت بهداشتي زباله ها ونخاله ها وفضولات ساختماني ومواد رسوبي شبكه هاي دفع آبهاي سطحي شهر وضايعات ودورريزيهاي توليدي در شهر اعم از خانگي ، اداري، صنفي تجاري، صنعتي، كشاورزي، بيمارستاني و...
2-تهيه طرح جامع بهداشت شهري
3-برنامه ريزي اجرائي وعملياتي وسازماندهي وهماهنگي ونظارت، كنترل امور فوق در سطح شهر، هماهنگ با ساير مراجع مسئول درامر بهداشت
ودر جهت نيل به اهداف فوق وظايف ذيل را بعهده دارد:
- تهيه وتنظيم مقررات وآئين نامه وضوابط حمل ونقل زباله ودفن وبازيافت مواد قابل مصرف با رعايت كامل اصول بهداشتي
- احداث كارخانجات كمپوست با مراكز زباله سوزي از طريق اماني، پيمانكاري وراهنمايي بخش خصوصي
- آموزش وايجاد مراكز آموزشي وتشكيل دوره هاي اختصاصي براي كاركنان شهرداري ها، سازمان ومؤسسات دولتي وخصوصي به طرق مختلف اعم از مكاتبه اي، حضوري، تهيه برنامه هاي تلويزيوني وسينمائي ، تشكيل سمينارو...
- اقدام جهت ايجاد دوره تحصيلات عالي در دانشگاهها براي تربيت تكنسين ومهندس در ارتباط با زباله