مدیر عامل مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

حسین صالحیان
کارشناس ارشد کشاورزی
 
 
تاريخچه سازمان
اين سازمان در سال 1376 تأسيس گرديده است ولي اولين تاكسي كه درسطح يزد مشغول بكار شده به نام خودروي آستين درسال 1333 بوده است.
خودروهايي كه به عنوان تاكسي از سال 1333 تاكنون درناوگان مشغول فعاليت بوده ومي باشند به ترتيب:
آستين - مسكوويچ – پابدا – فورد- فيات – هيلمن – پيكان – پرايد- سمند- روآ- پژو 405
سازمان مذكور در حال حاضر با 4 كارمند، 6 كارگر و 5 نيروي بخش خصوصي فعاليت مي كند.