مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات

مسعود تاج آبی

 

 كارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

 
 
تاريخچه سازمان
اين سازمان در آبان 1383 فعاليت خود را آغاز نموده ودر حال حاضر با 88 نفر نیروی پیمانی، قراردادی و شرکتی  مشغول به فعاليت مي باشد.
 
وظايف سازمان
- ايجاد بانك اطلاعاتي به منظور استفاده در طراحي وبرنامه ريزيهاي شهري وشهرداري
- ارتقاء كمي وكيفي بازدهي سيستم هاي موجودو مورد نياز
- افزايش بهره وري سيستم ها جهت رساندن اطلاعات مورد نيازو در خواست اشخاص ذيربط با استفاده از خدمات ماشيني
- انتشار نشريات مناسب