مدیر عامل سازمان آرامستانها

علی زارع

کارشناس کشاورزی

 
تاريخچه سازمان
اين سازمان بطور مستقل در سال 1372 با هدف ارائه خدمات وانجام امور مربوط به متوفي(تغسيل، تكفين، تدفين و...)تأسيس گرديده است ودرحال حاضر با 5 كارمند، 22 كاگر و27 نيرو از بخش خصوصي فعاليت مي نمايد.
 
وظايف سازمان
- برنامه ريزي وتعيين خط مشي در امور مربوط به آرامستانها ي شهر
- ايجاد وتوسعه ويا نظارت براحداث آرامستانهاي مورد نياز با هماهنگي سازمانهاي ذيربط
- بهره برداري ويا نظارت برطرز استفاده از آرامستانهاي احداث شده وانتظام آرامستانها
- انجام ترتيبات لازم جهت حمل، تغسيل، تكفين، تدفين وانجام مراسم وتشريفات مذهبي اموات مسلمين