مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی

سید عباس میرشمسی

کارشناس ارشد ترافیک

 
تاريخچه سازمان
دايره آتش نشاني شهرداري دردي ماه 1340 بادو دستگاه خودرو وچهار نفر پرسنل فعاليت خود را آغاز نمود.اين دايره از سال 1372 بعنوان سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني با هدف اطفاي حريق ، امداد ونجات در حال خدمت رساني به همشهريان مي باشد.
اين سازمان در حال حاضر با 9كارمند، 104كارگر و 23 نيرو از بخش خصوصي فعاليت مي نمايد.
 
وظايف سازمان
-   نجات جان انسانها، مهار واطفاي حريق وحفاظت از ثروتهاي ملي در مقابل آتش سوزي وسوانح ناشي از آن
-برنامه ريزي وتعيين خط مشي در امور مربوط به آتش نشاني وخدمات ايمني
-آموزش هاي لازم در امر آتش نشاني وخدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي كاركنان وافرا دخارج از سازمان طي برنامه هاي زمان بندي شده
- ايجاد وتوسعه ايستگاههاي مورد نياز وبهره برداري از آنها
-نظارت برعمليات موسسات وشركتهاي دولتي وخصوصي سرويس دهنده امور آتش نشاني وخدمات ايمني
-انجام ترتيبات لازم جهت مقابله وتمهيدات لازم جهت كاهش آثار سوء ناشي از حوادث وسوانح طبيعي وغير طبيعي
-نظارت وكنترل برتحقق شرايط ايمني ساختمانها واستانداردهاي تجهيزاتي ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون در زلزله آتش سوزي، برق گرفتگي، سيل، بيماري هاي شيميايي اتمي