مدیریت فرهنگ و اجتماعی

مدیریت فرهنگ و اجتماعی

محمدرضا نیکونژاد

 كارشناس مهندسی و کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی 

آدرس کوتاه :