مدير امور عمراني

مدير امور عمراني

                                                

 

         

علیرضا ابویی

کارشناس عمران

 

 
شرح وظائف:
-نظارت بر اجراي طرحها و پروفيلهاي اجرائي خيابانها و انجام امور اماني وعمراني
-بررسي وضع موجود معابر از نظر نوسازي وزيرسازي به منظور پيش بيني در برنامه هاي عمراني
-نظارت بر نگهداري ونوسازي وزيرسازي به منظور پيش بيني در برنامه هاي عمراني
-نظارت بر نگهداري و نوسازي مستحدثات و همچنين انجام تعميرات ساختمانها و مستحدثات و تاسيسات متعلق به شهرداري
-پيش بيني تامين مواد ومصالح مورد نياز كارگاه توليدات بتوني و پيگيري لازم جهت حمل ونگهداري مصالح با رعايت شرايط فني
-هماهنگ نمودن كليه امور اجرائي واحدهاي عمراني مناطق تابعه شهرداري
-مطالعه و بررسي زير ساخت هاي عمراني در وضع موجود ( تهيه شناسنامه)
-ايجاد هماهنگي لازم بين مناطق و واحدهاي ذيربط در خصوص حفاريهاي پياده رو سازي، پروژه هاي ساختماني شهرداري و...
-انجام ساير وظايف محوله طبق دستور ما فوق
 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.